آقای دکتر ابوذر ناصحی

Dr. Abouzar Nasehi

استادیار گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (202436)

15
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی