آقای دکتر رشید قدیری

Dr. Rashid Ghadiri

استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400522)

10
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی