حمایت از حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 392

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD03_433

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

اهمیت حمایت از بزه دیده در مباحث جرم شناسی در مواردی نظیر آشکار شدن جرم و به دست آوردن نرخ جرم در سطح جامعه نمود می یابد، چرا که بعضی از جرایم به علت عدم شکایت قربانیان هرگز شناخته نشده و مورد رسیدگی قرار نمی گیرند. بزه دیدهشناسی به عنوان دانشی نسبتا جدید به بررسی جایگاه بزه دیده در رویداد مجرمانه می پردازد. سیر مطالعه بزه دیده در این حوزه از دو رویکرد مورد توجه قرار میگیرد؛ ابتدا: نقش بزه دیده در تکوین جرم و سپس، بزه دیده به عنوان زیان دیده جرم و انسانی شایسته ی، حمایت، رویکرد نخست در مورد بزده دیده نگرشی منفی به جایگاه او در فرایند مجرمانه دارد و بزه دیده را به عنوان عاملی موثر در تحقق جرم می پندارد. قانون جدید دستاوردها و رویکردهای جدیدی را برای نخستین بار در نظام کیفری ایران مطرح کرده که بیشتر این نگرش ها در حیطه حقوق متهم و بزه دیده و در نهایت جامعه است که به نزدیکشدن هر چه بیشتر به اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری که یکی از قواعد مهم در حقوق بین المللی خصوصی و حقوق بشر است کمک می کند. از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این تحقیق در عمل امکان پذیر نمی باشد، با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات از کتب، مقالات، اسناد، آرای محاکم داخلی و خارجی، سایتهای معتبر جهانی و کنوانسیون های بین المللی پرداخته و سپس به نحو تحلیلی – توصیفی به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته می شود. از این رو با تلاش می شود با کنکاش در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حمایت از حقوق بزه دیده مورد بررسی قرار دهیم .

کلیدواژه ها:

بزه دیده ، متهم ، عدالت کیفری ، قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نویسندگان

سید ابوافضل موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

مریم نقدی

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

رشید قدیری

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران