آسیب شناسی اجتماعی تحقیقات مقدماتی بر مبنای اصل حتمیت و قطعیت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-11_399

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفت، آسیب شناسی تحقیقات مقدماتی بر مبنای اصل حتمیت و قعطیت کیفر می‎باشد. اصل حتمیت و قطعیت کیفر از ایده های سزار بکاریا در کتاب رساله جرائم و مجازاتها است. اصل حتمیت و قطعیت کیفر به این معنی بوده که مردم و به خصوص مجرمان باور قطعی داشته باشند که هرکس مرتکب جرمی شود بدون تردید و به صورت حتمی طی حکمی قطعی غیرقابل نقض، به مجازات خواهد رسید حتمی بودن عقوبتی حتی معتدل، همیشه تاثیر شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن دارد به جای می گذارد؛ زیرا وقتی گریز از کیفر محال باشد ملایم ترین رنج ها روح بشر را متوحش می کند، هرچه کیفرها ملایم تر باشند ضرورت ترحم و عفو کمتر احساس می شود. اما در نظام دادرسی کیفری ایران، قانونگذار با پیش بینی نهادهای مختلف در مراحل دادرسی، به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی به نحوی این اصول را زیر سوال برده است. از جمله نهادهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی سبب خدشه به اصل حتمیت و قطعیت کیفر گردیده می‎توان به نهاد تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و میانجیگری اشاره نمود.

نویسندگان

ساسان معین

گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

رشید قدیری

گروه حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد،ایران(نویسنده مسئول)

کریم صالحی

گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد،ایران