خانم دکتر افسانه قانی

Dr. Afsaneh Ghani

استادیار فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400521)

7
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی