آقای دکتر عزیزاله فلاح مهر جردی

Dr. Azizollah Fallah mehr jerdi

دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400302)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی