آقای دکتر مهدی جم پور

Dr. Mahdi jampour

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314045)

7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی