آقای دکتر مهدی یعقوبی

Dr. Mehdi Yaghobi

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182362)

224
3
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی