آقای دکتر مجید صدوقی

Dr. Majid Sadoughi

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (284875)

33
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی