آقای مهندس سینا فرجی

Engineer Sina Faraji

دانشجوی کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند

Researcher ID: (279757)

7
2
9
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کارگاه اصول موفقیت در مصاحبه های تحصیلی و شغلی - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول (1401)
  • کارگاه ایمنی کار با مواد شیمیایی - دانشگاه صنعتی سهند (1401)
  • کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی - مرکز آموزش علمی کاربردیگروه صنایع غذایی شیرین عسل (1400)
  • کارگاه آموزشی نرم افزار ANSYS Fluent - دانشگاه گلستان (1400)
  • کارگاه های آموزشی چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری - انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران (1399)
  • کارگاه آموزشی نرم افزار Aspen HYSYS بصورت پیشرفته - موسسه علمی آموزشی پارس پژوهان (1399)
  • کارگاه آموزشی نرم افزار Photo Shop - دانشگاه بناب (1399)
  • کارگاه آموزشی آشنایی با گرافن و مواد پیشرفته آزمایشگاه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1398)
  • کارگاه آموزش، بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE) - دانشگاه بناب (1397)