آقای مهندس سینا فرجی

Engineer Sina Faraji

دانشجوی کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند

Researcher ID: (279757)

11
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی