آقای دکتر محمدعلی رضوانی

Dr. Mohammadali Rezvani

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185362)

52
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی