توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 639

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-2-4_003

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

در این پژوهش پیشامد نامطلوب خروج از خط قطار با هدف ارایه مدل و تحلیلی پرجزئیات از علل پدید آورنده و سناریو های بالقوه ناشی از وقوع آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای دستبابی به این هدف از تکنیک تجزیهو تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه استفاده می شود. به دلیل ماهیت غیردقیق و غیرقطعی داده های موجود، امکان استفاده از رویکرد سنتی تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه برای اینکاربرد وجود ندارد. بنابراین، این پژوهش رویکرد فازی تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه را مورد استفاده قرار می دهد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از داده های جمع آوری شده از منابعگوناگون، مدلی پرجزئیات از علل و سناریوهای ممکن ایجاد می گردد، سپس ضمن کمی سازی مدل ایجاد شده، احتمال و عدد ریسک متناظر با پیشامد نامطلوب خروج از خط قطار تعیین شده و مدل با هدف تعیین سهم علل، مسیرهای علی و سناریو های گوناگون در ریسک و عدم قطعیت متناظر با خروج از خط قطار مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. برای مورد بررسی شده در این مقاله، پیشامد هایتنظیم اشتباه سوزنوعدم تشخیص معیوب بودن بخشی از قطعه خطبه ترتیب به عنوان بحرانی ترین علل ریشه ای برای ریسککل و عدم قطعیت خروجی شناسایی شدند

کلیدواژه ها:

خروج از خط قطار ، ارزیابی احتمالی ریسک ، تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه ، منطق فازی

نویسندگان

محمدعلی رضوانی

استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

احسان جعفریان

مسئول مکاتبات، کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران