آقای مراد سپهوند

Morad Sepahvand

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178964)

20
4
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی