آقای پروفسور علی محبی

Prof. Ali Mohebi

دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177683)

109
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی