آقای پروفسور علی محبی

Prof. Ali Mohebbi

دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177683)

123
9
46

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی