آقای محمدعلی نجفی

Mohammadali Najafi

عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذای دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176226)

50
7
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی