آقای دکتر امیر جبلی

Dr. Amir Jebelli

دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو گروه سرمایه انسانی پژوهشکده راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه هوایی شهید ستاری/ دانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (103255)

17
6
3
1
3
6
8
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • هیات داوران کمیته داوران فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
 • هیات داوران کمیته داوران فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه ملی کردستان
 • هیات داوران کمیته داوران فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی(ISC)
 • استاد مدرس منابع انسانی شرکت بین المللی ایفما ( مدیریت ساخته ها)
 • همکار علمی عضو افتخاری هیات علمی آکادمی مدیریت کشور گرجستان
 • علمی پژوهشی انجمن مدیریت ایران
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه تخصصی پژوهش های نوین در روانشناسی
 • هیات داوران عضو افتخاری هیات علمی آکادمی جمهوری آذربایجان

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Amir.jebelli, Ph.D,Univercity Of Tehran,Iran-Suzana stojakovic Ceustka,Ph.D Infoset Research Lab, Reza raeisi Infoset Research Lab, Organizational Citizenship Behavior in covid-19

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • سکوت سازمانی Organizational Silence- مجله علمی پژوهشی مدیریت انجمن مدیریت ایران (1398)
 • چاپ مقاله تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانیچهارمین کنفرانس بین المللی صوفیه-بلغارستان (1398)
 • چاپ مقاله تکنیک های مدیریت منابع انسانی سبز در سازمانها- چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه (1398)
 • چاپ مقاله بررسی تاثیرتعلق خاطرسازمانی بررفتار شهروندی سازمانی -چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه-گرجستان (1398)
 • چاپ مقاله علل ریزش نیروهای انسانی داوطلب هلال احمر- کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی «علوم رفتاری واجتماعی» (1396)
 • چاپ مقاله رابطه خشنودی و ترک خدمت کارکنان کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی «پارادایم های نوین مدیریت» (1396)

تالیفات

 • کتاب رفتارسازمانی با رویکردی بر منابع انسانی (فوژان) - 1399 - فارسی
 • کتاب عصب شناسی مدیریت دانش در سازمان (فوژان) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت منابع انسانی (سنجش ودانش) - 1398 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران1397-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • مجری گفتگوهای علمی رسانه ملّی (تاکنون)
 • سابقه تدریس در پژوهشگر و مدرس دانشگاه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سخنران و عضو کمیته داوران بیش از 40 کنفرانس ملی و بین المللی (تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره بین المللی مدیریت سوانح - دانشگاه علوم پزشکی ایران (1398)
 • نوآوری اجتماعی - دانشگاه علوم پزشکی ایران (1397)
 • اصول برنامه ریزی نیروهای انسانی - سازمان برنامه و بودجه استان تهران (1396)
 • مدیریت منابع انسانی - سازمان برنامه و بودجه استان تهران (1396)
 • ارتباطات سازمانی - سازمان برنامه و بودجه استان تهران (1396)
 • مدیریت بهره وری - مرکز علمی کاربردی (1396)

سایر موارد

 • مدرک زبان بین المللی (تافل دانشگاه تهران) UTEPT
 • عضو کمیته داوران کنفرانس علمی دستاوردهای نوین مدیریت استان گیلان-رشت/20 آذر 98 http://www.am2019 conf.ir
 • عضو کمیته داوران کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درعلوم انسانی- شیراز-ایران 30تیرماه 98 www.icrh.ir
 • عضو هیات علمی وکمیته داوران کنفرانس بین المللی مدیریت در گرجستان https://www.icmeab.ir/images/header/hhh.png
 • عضو کمیته داوران نشریه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه دولتی کردستان
 • هیات تحریریه فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی
 • مجری برنامه های علمی شبکه سراسری رادیویی
 • داور علمی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
 • عضو کمیته داوران چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
 • عضو کمیته داوران هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
 • عضو کمیته داوران همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
 • داور علمی همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
 • عضو کمیته داوران پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
 • عضو کمیته داوران پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش عای نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
 • داور علمی کنفرانس پژوهشهای نوین درروانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی وآموزشی
 • عضو کمیته داوران ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی ، اقتصاد و حسابداری ایران
 • عضو کمیته داوران دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب وکار واقتصاد
 • عضو کمیته داوران کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین درروانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی وآموزشی
 • داور علمی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
 • عضو کمیته داوران ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
 • عضو کمیته داوران همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو کمیته داوران ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت،حسایداری،بانک، اقتصاد سالم و بورس
 • داور علمی اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه
 • عضو کمیته داوران چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت،حسابداری واقتصاد ایران
 • عضو کمیته داوران نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 • عضو کمیته داوران هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
 • عضو کمیته داوران نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
 • داور علمی نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
 • عضو کمیته داوران چهارمین کنفرانس ملی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه منابع و سرمایه انسانی باشماره مجوز 88551 www.hureca.ir
 • دانشجوی دوره تخصصی حکمرانی دانشگاه عالی دفاع ملی(مدرسه حکمرانی شهیدبهشتی)