آقای دکتر محمدحسین سیگاری

Dr. Mohamad-Hoseyn Sigari

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (10248)

23
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی