مجله دانش سیاسی و بین المللی

Political and international knowledge

مجله دانش سیاسی و بین المللی توسط دانشگاه اصفهان منتشر می شده و در حال حاضر انتشار آن متوقف شده است.

آرشیو مقالات قابل مشاهده است.