دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

Research in life sciences and physical activity

هدف از نشر این مجله، انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروه‎های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه‎ها و موسسات علمی – پژوهشی در ایران در حوزه علوم ورزشی و فعالیت بدنی است. در ابتدا، مجله علمی تخصصی، پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی، در مورخه ۱۳۹۰.۷.۲۵منتشر گردید.

این مجله در زمینه­ های موضوعی فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی و طب ورزشی، بیومکانیک ورزشی فعالیت دارد و حمایت علمی و تامین اعتبارات مجله تحت پوشش معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و دارای شماره مجوز انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 

 ۷/۹۰، ۹۰/۹/۲۳۰۲۸ می باشد و به صورت دو فصلنامه به انتشار خود ادامه می­دهد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات