مقالات مجله علوم پایه پزشکی ایران، دوره 14، شماره 3