مقالات مجله علوم پایه پزشکی ایران، دوره 16، شماره 5