مقالات مجله علوم پایه پزشکی ایران، دوره 17، شماره 5