دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

Jurisprudential - legal studies of woman and family

نشریه زن و خانواده از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیلی استقبال می‌کند که در آن مطلب یا نظریه بدیعی در زمینه‌های تخصصی حقوق خانواده مطرح شده باشد؛ و از چاپ مقالات مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است. این مجله در زمینه مطالعات زن و خانواده است.

به استناد مصوبه ۵۸۵ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۹ / این نشریه رتبه علمی - پژوهشی دریافت کرد.