مقالات فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی، دوره 9، شماره 3