ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات پزشکی آزمایشگاهی

New Approaches in Iranian Scientific Laboratories

حوزه های تحت پوشش:پزشکی آزمایشگاهی, علوم آزمایشگاهی بالینی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2588-6401
شاپای الکترونیک: 2588-641X
شماره استاندارد: ۵۵۳۸-۲۴۷۶

Journal of Neyshabur University of Medical Sciences

شماره استاندارد: 3203-2383
شاپای الکترونیک: 2768-2476

Journal of Police Medicine

حوزه های تحت پوشش:پزشکی, پزشکی آزمایشگاهی, پزشکی قانونی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2228-6241
شاپای الکترونیک: 2383-3483

IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY

حوزه های تحت پوشش:بیماریها, پاتولوژی (ایمنی شناسی), پزشکی آزمایشگاهی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 1735-5303
شاپای الکترونیک: 2345-3656
پشتیبانی