مقالات فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 11، شماره 41