مقالات فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 4، شماره 15