مقالات دو فصلنامه آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب، دوره 1، شماره 1