آقای دکتر وحید پیرهادی

Dr. Vahid Pirhadi

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

Researcher ID: (446378)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور