مقالات ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری، دوره 2، شماره 17