مقالات ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 24