مقالات فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری، دوره 8، شماره 19