مقالات دوفصلنامه اندیشه آماری، دوره 28، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 28 اسفند 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 57