مقالات دوفصلنامه اندیشه آماری، دوره 27، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 30 اردیبهشت 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 89