مقالات فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دوره 9، شماره 2