مقالات فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دوره 10، شماره 2