مقالات مجله ایرانی مطالعات مدیریت، دوره 15، شماره 3