بررسی رابطه عملکرد شغلی و مهارتهای ارتباطی کارکنان کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 504

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE05_232

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط عملکرد شغلی و مهارتهای ارتباطی کارکنان کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی میپردازد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی (تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور) تشکیل میدهند که از بین آنها با استفاده از نمونه گیری تصادفی 70 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، 2 پرسشنامه است. در این پژوهش برای سنجش مهارت ارتباطی از پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی کویین دام (CSTR) (شامل 34 پرسش) و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (شامل15 پرسش) استفاده شد. داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون تی استودنت تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که میزان مهارتهای ارتباطی کتابداران بیش از حد متوسط بوده و همچنین عملکرد شغلی آنان در حد متوسط است. بین مهارتهای ارتباطی کتابداران و عملکرد شغلی آنان ارتباط همبستگی مثبت وجود دارد.نتیجه گیری: کتابداران واسطه بین مراجعه کننده و کتابخانه هستند و با استفاده از مهارتهای ارتباطی مناسب میتوانند ارتباطی موثر با مراجعه کننده داشته و منجر به جذب مخاطب و بهبود عملکرد شغلی خود و نیل به اهداف سازمان شوند.

نویسندگان

نرگس اورعی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه فردوسی مشهد

زهرا رجایی خوزانی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانششناسی

تکتم اورعی

دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد