بررسی رابطه سبک های شخصیتی با تنبلی ( مطالعه موردی: دانشجویان خوابگاهی دانشگاه سراسر تبریز )

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 508

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF06_072

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در طی سالیان گذشته تنبلی به عنوان معضل و مسیله ای همیشه در جوامع مختلف وجود داشته است و لیکن در سال های اخیر به طور جدی و در زمینه حل این مسیله اقدام شده است، تنبلى به معناى تن پروری، بیکارگى، کاهلى و اهمال و سستى تعریف می شود، بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک های شخصیتی مختلف با تنبلی در بین دانشجویان خوابگاه ولیعصر تبریز می باشد، بدین منظور با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک و تصادفی ساده و همچنین فرمول نمونه گیری کوکران 248 نفر نمونه از 700 نفر جامعه آماری انتخاب شد، فرضیه های تحقیق شامل ارتباط بین سبک های مختلف شخصیتی و همچنین سن و پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانشجویان با تنبلی میباشد، تجزی هوتحلیل دادهها در نرم افزار spss انجام و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباط معنادار بین متغیرهای سن، وظیفه شناسی، برون گرایی، سازگاری، تجربه گرایی و روان رنجوری با تنبلی می باشد، دو متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی و درون گرایی رابطه معناداری با تنبلی نداشته اند. نتایج رگرسیون چند گانه بیانگر این می باشد که متغیرهای وظیفه شناسی، تجربه گرایی، سازگاری، روان رنجوری و برون گرایی در مجموع 0.58 از تغییرات متغیر وابسته (تنبلی) را تبیین کرده اند، متغیر وظیفه شناسی با میزان تاثیر 0.28 - بیشترین تاثیر را بر تنبلی دانشجویان داشته بدین معنا که افراد وظیفه شناس به تنبلی کمتری دچار بوده اند و برعکس، متغیر روان رنجوری با میزان تاثیر 0.19 کمترین تاثیر را بر متغیر وابسته داشته است.

نویسندگان

مرتضی محمودزاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

حجت علی زادهگان

فارغ التحصیل کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

محمد مبارکی

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد