جستاری بر قرآن خطی مجموعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 306

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATNPAGOOHI04_086

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در مجموعهی موزههای شیخ صفی الدین اردبیلی قرآنهای خطی متعددی وجود دارد اما یکی از قرآنها از لحاظ زیبایی و تنوع در کتابت دارای ارزش فراوانی است. اندازهی این نسخه نسبت به بقیهی نسخهها کمی بزرگتر بوده و همچنین از نظر نوع خوشنویسی با سایر نسخهها متفاوت است. در کتابت این قرآن از خطوط محقق، ریحانی، ثلث و کوفی تزیینی مورق استفاده گردیده است. بهخاطر اهمیت نسخههای خطی و آثار میراث فرهنگی بررسی این آثار ضروری مینماید. دراین مقاله سعی بر این است که به بررسی و معرفی قرآن مزبور از مجموعه ی جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی، به روش تحلیلی – کتابخانهای پرداخته شود. این قرآن بهصورت سیپاره )سی جزو( و در قطع رحلی نگارش و تهیه شده است. در تزیینات و تذهیب این قرآن از نقوش اسلیمی و خطایی استفاده شده و همچنین در صفحات افتتاح، نشانها و گل آیههای دیگر صفحات، رنگهای اصیل هنرهای اسلامی و ایرانی بهکار گرفته شده است. رنگ تزیینات در صفحات افتتاح هر جزو با نوع رنگ آمیزی دیگر جزوات متفاوت است. برخلاف سایر قرآنها که عموما به خط نسخ ایرانی است در این قرآن، خط پایه، ریحان است که در مواقعی با خط نسخ آمیخته شده و در این مقاله با عنوان خط ریحانی معرفی میشود

کلیدواژه ها:

نسخه ی خطی ، خط نسخ ، خط ریحانی ، کوفی تزیینی ، قرآن مجموعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی

نویسندگان

صابر صفایی

دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی- دانشگاه شهید بهشتی تهران

سیده زهرا رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی- دانشگاه محقق اردبیلی