بررسی ارتباط عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک با مدیریت استراتژیک در حوزه خدمات شهری و اجرایی شهرداری کلانشهر تبریز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET01_197

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت ریسک به عنوان پارادایمی نوینی مطرح شده است که بر نگاهی استراتژیک به ریسک ها در گستره سازمان تاکید می کند و به طور مفهومی مدیریت ریسک سازمان، رویکرد سیستماتیک برای شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی و کنترل ریسک ها و اثرات کلی و تجمعی آنها در سراسر یک سازمان به شیوه ای هماهنگ و یکسان است و سازمانها در تلاش هستند که با تعیین عناصر اصلی مدیریت ریسک و با اتخاذ استراتژی های مناسب خود را برابر آسیب پذیری ها و تهدیدات محیطی ایمن سازند از این رو، هدف از این پژوهش بررسی رابطه عناصر اصلی مدیریت ریسک شامل محتوا،شرایط،فعالیت و پیامدها با مدیریت استراتژیک ریسک در حوزه خدمات شهری و اجرایی شهرداری کلانشهر تبریز می پردازد.این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی می باشد نمونه مورد مطالعه شامل – 143 نفر از کارکنان ) مدیران و کارشناسان( حوزه خدمات شهری و اجرایی شهرداری کلانشهر تبریز می باشد که به روش تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند . داده ها و اطلاعات مورد نیاز بر اساس شیوه پرسشنامه فراهم گردیده است و اطلاعات حاصله با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از تحقیق موید آن است که عناصر اصلی مدیریت ریسک و مولفه های آن شامل محتوا،شرایط،فعالیت و پیامدها با مدیریت استراتژیک ریسک در حوزه خدمات شهری و اجرایی شهرداری کلانشهر تبریز ارتباط مثبت معناداری دارند.

نویسندگان

مینا نادری

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان

حبیب بادبانی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان