بررسی ، تحلیل و نقد ارزشیابی فعلی عملکرد کارکنان شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان با رویکرد تدوین نظام ارزشیابی مطلوب

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 872

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0035

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

هدف ارزشیابی عملکرد کارکنان ، شناسایی میزان اثر بخشی و کارآمدی کارکنان سازمان به وسیله ایجاد و توسعه اطلاعات حیاتی منابع انسانی است که این خود سبب رسیدن به اهداف ویژه دیگری می شود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی استفاده شده است . جامعه آماری عبارتند از کارکنان واحدهای مختلف در شرکت برق منطقه ای استان ( اداره مرکزی ) اعم از معاونین ، مدیران ، روسا و سرپرستان ، کارشناسان و سایر کارکنان که حدوداً 1000 نفر می باشندکه از این تعداد با استفاده از جدول مورگان 278 نفر به عنوان نمونه آماری وبه صورت تصادفی سادهانتخاب شد. پرسشنامه محقق ساخته پس از تایید روایی محتوایی آن برای یافتن پاسخ و تحلیل سئوالهای پژوهشی توزیع گردید. برای تعبیر داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات و نیز آزمون فرضیه های منتخب در این پژوهش از دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی استفاده و در کلیه مراحل تجزیه و تحلیل سئوالهای پژوهشی ، آزمون مجذور کای دو در سطح اطمینان 95 درصد اجرا شده است. تمامی تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق با نرم افزار SPSS انجام گرفت. بنابر این با توجه به یافته های پژوهش محقق به این نتیجه رسید که اولا استانداردهای قابل سنجش در ارزیابی عملکردکه موجب افزایش کارآیی سازمان می شود ،در شرکت مورد مطالعه وجود نداردو همچنین ارزشیابی فعلی به بهبود مدیریت امور و توسعه مدیریت علمی شرکت کمک نمی کند .ثانیا نظام ارزشیابی عملکرد فعلی کارکنان موجب بهبود شاخصهای عملکردی و رفتاری کارکنان نمی شود.ثالثا ارزیابی عملکرد فعلی موجب ارتقای قابلیتهای فردی کارکنان نمی شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعید خسروی بنجار

مدرس دانشگاه

حسینعلی عمرانی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و مدیر کارکنان شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

فروغ شه بخش

مدرس دانشگاه و مسئول کنترل پروژه شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان.