رابطه مدیریت استعداد و هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در شهرداری خرم آباد

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 317

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIROB01_030

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه مدیریت استعداد و هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری خرم آباد می باشد. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه مدیریت استعداد اوهلی (2007) ؛ پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی گومز ( 2005) و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2003) استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی _همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری خرم آبادمیباشد که تعداد آنها در مجموع 1240 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 293 نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند. جهت نرمال بودن توزیع داده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف که سطح معناداری بیشتر از 0/07 نشان دهنده نرمال بودن توزیع جامعه می باشد و می بایست از آزمون های پارامتریک استفاده شود. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین مدیریت استعداد و هوش سازمانی با قابلیت یادگیری سازمانی برقرار است. یکی از فرآیندهای اصلی مدیریت استعداد، مسئله آموزش و یادگیری می باشد. امروزه نیاز به یادگیری از جمله اسباب اصلی پیشرفت و تعالی هر سازمانی می باشد. و فرآیند یادگیری سازمانی جهت توسعه و ارتقا در سازمان نیازمند هوش سازمانی می باشد که باید به کمک همه کارکنان برای تولید و تسهیم دانش بنا نهاده شود.

نویسندگان

تورج مجیبی میکلائی

دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه و علوم و تحقیقات،تهران،ایران

مانیا رشنویی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران