پایش علمی در شهر بندرعباس

68کنفرانس15ژورنال
9,725سند علمی
8مرکز علمی
24نشست238پژوهشگر
شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس در رتبه 54 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 17 مقاله برای شهرداری بندرعباس منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بندرعباس در تهیه و انتشار 30 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بندرعباس
مراکز علمی شهر بندرعباس
نشست های شهر بندرعباس