پایش علمی در شهر بندرعباس

84کنفرانس17ژورنال
12,109سند علمی
8مرکز علمی
38نشست272پژوهشگر
شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس در رتبه 18 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 81 مقاله برای شهرداری بندرعباس منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بندرعباس در تهیه و انتشار 223 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بندرعباس
مراکز علمی شهر بندرعباس
نشست های شهر بندرعباس