مقالات مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 19، شماره 4 منتشر شد

سه شنبه، 17 آبان، 1401
مقالات مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 19، شماره 4 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 19، شماره 4 که در سال 1400 منتشر شده بود با تعداد 8 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی (Organizational Culture Management) توسط دانشگاه تهران به صورت فصلی از سال 1382 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره ۱۹، شماره ۴ این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. بررسی تاثیر اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی و آنومی سازمانی در دانشگاه تهران
2. شناسایی و اولویت بندی انگیزه های کارآفرینان خط مشی در عرصه خط مشی گذاری عمومی ایران
3. طراحی الگوی آوای کارکنان دانشی (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان فناوری اطلاعات)
4. فراتحلیل متغیرهای موثر بر شفافیت سازمانی و متغیرهای تاثیرپذیر از آن در پژوهش های انجام شده در ایران
5. تبیین و ارائه مدل شایستگی حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران (یک مطالعه کیفی)
6. طراحی ابزار سنجش فرهنگ آموزش در دستگاه های اجرایی کشور
7. طراحی الگوی توسعه مهارت های مدیریتی مدیران با روش نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران)
8. طراحی الگوی مدیریت حسادت کارکنان در سازمان های دولتی