آقای دکتر امیرداریوش توسلی

Dr. AmirDariush Tavassoli

دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی

Researcher ID: (89125)

29
2
8
3
26
7

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو سازمان نظام روان شناسی ایران
 • عضو انجمن روان شناسی تربیتی ایران
 • عضو انجمن روان شناسی ایران
 • عضو انجمن مشاوره ایران
 • عضو پروانه دار تخصصی از سازمان نظام روان شناسی ایران
 • عضو انجمن مدیران ایران
 • عضو انجمن روان شناسی A.P.A

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب از خودتان متنفر نباشید (هورین) - 1402 - فارسی
 • کتاب فرسودگی شغلی (حوزه مشق) - 1401 - فارسی
 • کتاب شادابی سازمانی خلاقیت سازمانی (نارون دانش) - 1399 - فارسی
 • کتاب آموزش مدیریت رفتار کودکان به والدین (PMT) (بید) - 1399 - فارسی
 • کتاب شادابی سازمان و پیوستگی آن با خلاقیت سازمانی (ویهان) - 1398 - فارسی
 • کتاب جام جان (شعر) (نارون دانش) - 1398 - فارسی
 • کتاب در مسیر خلاقیت (آرنا) - 1398 - فارسی
 • کتاب تاثیر بازی درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان (ویهان) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Treating Women and Girls in context - APA (2023)
 • Are You burned out? - APA (2023)
 • Don't Cry over Spilled Milk - APA (2023)
 • Sexual Hook-up Culture - APA (2023)
 • Sex Therapy for the 21st century - APA (2023)
 • Best practices for an Online world - APA (2022)
 • What Are the Benefits of Mindfulness? - APA (2022)
 • کارورزی روانشناسی بالینی (سوپرویژن مقدماتی) - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (1402)
 • کارورزی روانشناسی بالینی (سوپر ویژن طرحواره) - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (1402)
 • کارورزی روانشناسی بالینی (سوپر ویژن پیشرفته) - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (1402)
 • کارورزی روانشناسی بالینی (سوپر ویژن CBT) - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (1402)
 • کارورزی روانشاسی بالینی (سوپر ویژن هیجان مدار) - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (1402)
 • مشاوره انتخاب رشته - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (1402)
 • کارگاه تفسیر نقاشی - موسسه آموزش عالی ابن یمین (1401)
 • آزمون های پرکاربرد حوزه روانشناسی (۱۰۰ساعت) - دانشگاه تهران (1401)
 • آزمون های کودک و نوجوان - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرامش (1398)
 • اصول و آداب تشریفات - موسسه پارسیان دانش پندار علم گستر (1398)
 • تربیت مشاوره مدرسه مبتنی بر تئوری انتخاب - انجمن روانشاسی تربیتی ایران (1398)
 • تفسیر نقاشی کودک و نوجوان - انجمن روانشناسی تربیتی ایران (1398)
 • وکسلر ۴ - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره تجلی مهر (1397)
 • تربیت درمانگر کودک - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرامش (1397)
 • مدیریت حرفه ای کسب و کار - موسسه آموزش عالی فن پردازان (1396)
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران (1390)
 • T.P.M - موسسه مبتکران (1388)
 • مدیریت روابط عمومی - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران (1388)
 • مهارت های زندگی - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1387)