آقای دکتر تقی جاودانی گندمانی

Dr. Taghi Javdani Gandomani

استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (7710)

67
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی