آقای دکتر هادی خسروی فارسانی

Dr. Hadi Khosravi farsani

استادیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (377541)

28
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی