خانم دکتر ایران کلباسی

Dr. Iran Kalbasi

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409319)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی