آقای دکتر صمد تقی پور بروجنی

Dr. Samad Taghipour

استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373596)

13
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی